New Update

"พระธาตุศรีสุราษร์ ย่านตลาดสองฝั่งตาปี อาหารดีปากน้ำ บิงงามขุนทะเล มนต์เสน่ห์เขาท่าเพชร เดือนสิบเอ็ดงานชักพระ"
 

รายงานการประชุม

 รายงานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ครั้งที่ 1/2562
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 70 คน
ประกาศวันที่  3 มกราคม 2562
 มีเอกสารแนบประกาศ
 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 194.37 KB.]