New Update

"พระธาตุศรีสุราษร์ ย่านตลาดสองฝั่งตาปี อาหารดีปากน้ำ บิงงามขุนทะเล มนต์เสน่ห์เขาท่าเพชร เดือนสิบเอ็ดงานชักพระ"
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ด้วยรัฐบาลได้กำหนดมาตรการเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน(Co-Payment) เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง/สถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ โดยการสนับสนุนให้นายจ้าง/สถานประกอบการ จ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จำนวนทั้งสิ้น 260,000 คน โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าจ้างร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อคนต่อเดือน มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 65 คน
ประกาศวันที่  29 ตุลาคม 2563

ด้วยรัฐบาลได้กำหนดมาตรการเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน(Co-Payment) เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง/สถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ โดยการสนับสนุนให้นายจ้าง/สถานประกอบการ จ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จำนวนทั้งสิ้น 260,000 คน โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าจ้างร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อคนต่อเดือน มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564