ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องราวร้องทุกข์

เรื่อง :   ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้าน เขตตำบลวัดประดู่  8/23/2021 [4:23:32 PM]
IP Adress : 183.88.211.68
 

เนื่องจากผู้ใหญ่บ้าน ตำบลวัดประดู่มีพฤติกรรมไม่เหมาสมกับการเป็นผู้ใหญ่ดังต่อไปนี้ 

1. ไม่มีความเป็นผู้นำ บขส ประสบปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้ง ขยะก็มากมายผู้ใหญ่บ้านไม่เคยสนใจ
2. ผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติตัวผิดกฎหมายเอง สร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณหน้าถนนหน้าบ้านตน รุกล้ำมาถึงบนถนน บขส 
3. เสียงดัง พูดจาไม่เพาะ พูดจาให้ร้ายผู้อื่นนินทาชาวบ้านอีกทั้งไม่สามารถ เป็นที่พึ่ง หรือให้คำปรึกษาใดใดได้ แก่ลูกบ้าน
4. แสดงอำนาจบาดใหญ่ ข่มขู่ชาวบ้าน 

ฝากข้อความนี้ถึง ผู้ใหญ่บ้าน

คนเป็นผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่สามารถใช้อำนาจ หรือ
ตำแหน่งหน้าที่การงาน ข่มขู่ประชาชน หรือ สุจริตชนได้ เพราะ
เค้าหากินสุจริต ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมาย หากเห็นว่าไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม ประชาชนสามารถร้องเรียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ได้ที่ ท่านนายอำเภอ หรือ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะถือเป็น
เจ้าหน้าที่รัฐสังกัด กระทรวงมหาดไทย ตาม พ.ร.บ. ลักษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
นอกจากนั้นยังอยู่ใน ความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ "ใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่ เพื่อขอเงิน
ค่าแรงคืน" เข้าข่าย ป.วิ อาญา มาตรา 157 ซึ่งระบุว่า...
"ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท
หรือ ทั้งจำทั้งปรับ"

 

จากคุณ : ไม่ประสงค์ออกนาม
 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ